Přijímací řízení

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
do bakalářských studijních programů
a do navazujících magisterských studijních oborů

Informace o 2. kole:

  • balakářské studium (formát PDF, 286 kB)
  • navazující magisterské studium (formát PDF, 279 kB)

Na Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava se podávají pouze přihlášky vyplněné přes formulář elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška pro 2. kolo přijímacího řízení bude spuštěna

  • pro bakalářské studium – od 23. 5. 2018 do 14. 8. 2018
  • pro navazující magisterské studium – od 23. 5. 2018 do 14. 8. 2018

Přihláška na bakalářské studium:
Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení EkF. Není potřebné potvrzení přihlášky na střední škole, podepisuje se pouze uchazeč. Součástí přihlášky je i úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Termín pro podání přihlášky je 14. 8. 2018.

Přihláška na navazující magisterské studium:
Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení EkF. Součástí přihlášky je i úředně ověřená kopie diplomu a fotokopie dodatku k diplomu. Termín pro podání přihlášky je 14. 8. 2018.

Zaplacení administrativního poplatku ve výši 500,- Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den podání přihlášky, hradí se výhradně platbou na účet, přičemž uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet, s tím, že případné bankovní poplatky jdou k tíži vkladatele.

Administrativní poplatek je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Při neuhrazení poplatku nelze systémem přihlášku zpracovávat. V případě, že nedojde k propojení platby s elektronickou přihláškou, přiložte doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 jsou zveřejněna na webových stránkách fakulty (zde).

Nabízené obory budou realizovány v závislosti na počtu přihlášených uchazečů.
Na Ekonomickou fakultu VŠB-TUO lze podat pouze jednu přihlášku, a to podle místa realizace výuky (Ostrava, Valašské Meziříčí, Šumperk).

Přijímací zkoušky do bakalářského studia: Národní srovnávací zkoušky - nutno se přihlásit - Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo Všeobecné študijné predpoklady (VŠP), www.scio.cz/nsz, popř. doložit certifikát OSP/VŠP.

Termín národních srovnávacích zkoušek společnosti www.scio.cz pro 2. kolo přijímacího řízení je dne 18. 8. 2018, pokud uchazeč již vykonal národní srovnávací zkoušky v přecházejících realizovaných termínech, nemusí je vykonávat opětovně, pouze dá souhlas se zaslání výsledků dané VŠ společnosti Scio. (Pozor na uzávěrku přihlášek na OSP.)

NSZ Scio

Ing. Iveta Šodková, referentka pro přijímací řízení
iveta.sodkova@vsb.cz, tel. 59 732 2331

Přihlášku možno odevzdat osobně: místnost B 258, Sokolská tř. 33, 702 00 Ostrava

Korespondenční adresa: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 101 - Studijní oddělení EkF, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava


Informace o 1. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
do bakalářských studijních programů a do navazujících magisterských studijních oborů


© 2018 VŠB-TU Ostrava