Přijímací řízení

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
vypisuje 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
do bakalářských studijních programů
a do navazujících magisterských studijních oborů

Na Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava se podávají pouze přihlášky vyplněné přes formulář elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení bude spuštěna

  • pro bakalářské studium – od 8. 1. 2018 do 15. 5. 2018
  • pro navazující magisterské studium – od 1. 3. 2018 do 15. 5. 2018

Přihláška na bakalářské studium:
Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení EkF. Není potřebné potvrzení přihlášky na střední škole, podepisuje se pouze uchazeč. Součástí přihlášky je i úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří vykonávají maturitní zkoušku v akademickém roce 2017/18, doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 5 dní ode dne jeho převzetí na studijní oddělení EkF. Termín pro podání přihlášky je 15. 5. 2018.

Přihláška na navazující magisterské studium:
Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení EkF. Součástí přihlášky je i úředně ověřená kopie diplomu a fotokopie dodatku k diplomu. Uchazeči, kteří vykonávají státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2017/18, doručí výpis zkoušek (za 5 semestrů studia) z vysoké školy. Termín pro podání přihlášky je 15. 5. 2018.

Zaplacení administrativního poplatku ve výši 500,- Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den podání přihlášky, hradí se výhradně platbou na účet, přičemž uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet, s tím, že případné bankovní poplatky jdou k tíži vkladatele.

Administrativní poplatek je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Při neuhrazení poplatku nelze systémem přihlášku zpracovávat. V případě, že nedojde k propojení platby s elektronickou přihláškou, přiložte doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 jsou zveřejněna na webových stránkách fakulty (zde).

Nabízené obory budou realizovány v závislosti na počtu přihlášených uchazečů.
Na Ekonomickou fakultu VŠB-TUO lze podat pouze jednu přihlášku, a to podle místa realizace výuky (Ostrava, Valašské Meziříčí, Šumperk).

Přijímací zkoušky do bakalářského studia: Národní srovnávací zkoušky - nutno se přihlásit - Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo Všeobecné študijné predpoklady (VŠP), www.scio.cz/nsz, popř. doložit certifikát OSP/VŠP. Akceptujeme všechny termíny národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO - www.scio.cz - OSP/VŠP.

NSZ Scio

Ing. Iveta Šodková, referentka pro přijímací řízení
iveta.sodkova@vsb.cz, tel. 59 732 2331

Přihlášku možno odevzdat osobně: místnost B 258, Sokolská tř. 33, 702 00 Ostrava

Korespondenční adresa: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 101 - Studijní oddělení EkF, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava