Editorial

Vážení čtenáři,

druhé číslo časopisu Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues roku 2012 je celé v anglickém jazyce. Publikované příspěvky lze charakterizovat jako velmi kvalitní, založené na prokázané a nezpochybnitelné metodice, s často zajímavými empirickými závěry. Předmětem článků je sektorová ekonomika, podniková ekonomika a personální management, makroekonomie a veřejná správa.

Autoři prvního příspěvku, Mirosław Szewczyk a Krzysztof Łobos, ve svém příspěvku prezentují výsledky komparace 100 největších podniků v České republice a Polsku.  Zkoumají a porovnávají strukturu podniků zaměřených na výrobu nebo obchod a služby. Dále porovnávají efektivnost podniků vycházející z objemu tržeb a finanční výkonnosti a rentability. V neposlední řadě pomocí shlukové (cluster) analýzy vytvářejí šest skupin podniků podle výkonnosti a hledají jejich společné znaky. Prezentované výsledky ukazují jak na podobnosti, tak na specifika porovnávaných ekonomik.

V příspěvku Hany Urbancové a Lucie Linhartové jsou hledány podmínky sdílení a kontinuity znalostí a analyzovány příčiny nežádoucího pohybu pracovníků podniků. Jedná se o aktuální téma z oblasti managementu, které je intenzivně zkoumáno. Autorky prezentují výsledky dotazníkového průzkumu ve firmách. Pro zjišťování statistické existence závislostí a její eventuální míry je použit Pearsonův koeficint χ2. Je zkoumáno 13 statististických hypotéz. Následná diskuse výsledků ukazuje na organizační opatření v podnicích a jejich důsledky projevujících se v pohybu pracovníků.

V dalším příspěvku se Magdaléna Drastichová zabývá problematikou konvergence ekonomik. Toto téma je dlouhodobě v pozornosti ekonomické komunity a svědčí to o významu tématu, jak z pohledu teoretického, tak hospodářské politiky. Konkrétně se jedná o určení vlivu ekonomické a cenové konvergence v Evropské unii na účast v eurozóně. Konvergence byla měřena pomocí σ-konvergence a β-konvergence. Zajímavé výsledky jsou nakonec kriticky a obezřetně diskutovány.

V posledním příspěvku Beáty Mikušové Meričkové je studována problematika benchmarkingu na úrovni místních samospráv na území Slovenska. Problematika efektivnosti při provádění veřejné správy je dlouhodobým problémem, který je studovaný z mnoha pohledů. Autorka ve svém článku nejprve rozebírá přednosti přístupu na bázi benchmarkingu a následně prezentuje výsledky získané pomocí podrobné analýzy průzkumu pomocí dotazníků. Lze konstatovat, že veškerá zjištění jsou zajímavá a mohou být účinná při posuzování výkonnosti jednotek samosprávy.

Zdeněk Zmeškal, Editorial Board, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava