Editorial

Vážení čtenáři,

listujete posledním číslem časopisu Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Je pozitivní, že se podařilo sestavit číslo, ve kterém jsou velmi kvalitní příspěvky, které jsou všechny napsány v anglickém jazyce. Příspěvky jsou z oblastí finance, management a marketing. U finančních příspěvků se jedná o problematiku portfolia finančních aktiv. U managementu je příspěvek zaměřen na problematiku řízení lidských zdrojů v organizacích, příspěvek z marketingu je pak zacílen na rozhodování studentů při výjezdech do zahraničí.

Autor prvního příspěvku, František Štulajter, se zabývá problematikou tvorby a řízení portfolia fondu. Hlavním cílem příspěvku je zkoumání možností, jak dynamicky řídit a sestavovat portfolio pro různé horizonty, dle požadavků investorů. Optimalizačním kritériem je kritérium Value at Risk (VaR) a Conditional Value at Risk (CVaR).  V článku je prezentován propočet zjednodušeného modelu, včetně analýzy citlivosti. Přínosem modelu je akceptace struktury postojů investorů k riziku a na druhé straně zajištění portfolia proti riziku.

Předmětem dalšího příspěvku, jehož autory jsou Sergio Orttobelli a Tomáš Tichý, je aplikace a ověřování nových měr závislosti (asociace) při vyjádření závislosti mezi výnosy aktiv. Oproti tradičnímu Pearsonovu lineárnímu koeficientu korelace jsou ověřovány koeficienty asociace:  Kendallovo tau, Spearmannův koeficient pořadové korelace, Giniho koeficient gama a Blomqvistovo beta.  Tyto míry jsou aplikovány při redukcí počtu rizikových faktorů (aplikace metody hlavních komponent), a dále při zlepšování výkonnosti portfolia.  Jednotlivé varianty byly ověřeny na reálných datech. Ukázalo se, že lepší výsledky oproti lineárnímu Pearsonovu koeficientu byly dosaženy při použití Kendallova tau a Spearmannova koeficientu pořadové korelace.

Cílem příspěvku autorek Lucie Linhartová a Hana Urbancová je zjišťování příčin a důsledků obměny pracovníků a vlivu typu organizace na transfer znalostí. Objektem jsou jak malé, tak velké podniky. Z možných příčin pohybu pracovníků jsou zkoumány: očekávání, vztahy, organizační kultura, platové ohodnocení, uznání, komunikace, budoucí jistoty. Dále jsou zkoumány hypotézy vlivu obměny zaměstnanců na klíčové znalosti: zda to závisí na vlastních zájmech, velikosti organizace nebo na odvětví. V příspěvku jsou uvedeny zajímavé výsledky.

Autorka posledního příspěvku, Lucie Sobková, seznamuje s výsledky průzkumu, týkajícího se motivů a důvodů pro výběr VŠB-TU Ostrava a Ekonomické fakulty k pobytu a studiu zahraničních studentů. Ve výběrovém vzorku jsou studenti, kteří byli na univerzitě v rámci různých výměnných programů (zejména programu Erasmus) a z různých zemí.  Zjišťován byl zdroj informací o možnostech studia na univerzitě. Jedním z výsledů je, že významnými faktory jsou náklady na pobyt a příznivá poloha České republiky pro cestování. 

Zdeněk Zmeškal, Editorial Board, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava