Editorial

Vážení čtenáři,

druhé číslo vědeckého časopisu Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, vydávané v roce 2010, obsahuje různorodou skupinu příspěvků. V čísle jsou publikovány příspěvky z oblasti národního hospodářství, ekonomie, odvětví zemědělství a managementu.

První článek, který zpracovala Z. Kroupová, se týká problematiky posouzení a efektivnosti ekologického zemědělství na vzorku ekologických a neekologických farem. Ekonomická efektivnost je přitom chápána jako schopnost firmy produkovat stanovené množství výroby v rámci dané technologie s minimálními náklady. Metodicky je hodnocení prováděno na bázi hraniční produkční funkce Cobb-Douglasova typu a kritéria technické efektivnosti. Výsledky empirického zkoumání v podmínkách české ekonomiky jsou zajímavé a podnětné.

Druhý článek, jehož autorkou je P. Horvátová, je z oblasti soft managementu a je zaměřen na problematiku řízení lidských zdrojů s důrazem na talent management. Jednou ze základních tezí příspěvku je důraz na efektivní práci s talenty a vytvoření strategie talent managementu, která má být v souladu s podnikatelskou strategií organizace. V příspěvku jsou empirické informace o využívání talent managementu při řízení lidských zdrojů v organizacích Moravskoslezského kraje.

Obsahem třetího příspěvku je analýza důchodového systému v České republice včetně komparace se systémy v zahraničí. Autoři příspěvku, M. Vaněk, J. Magnusková, S. Matušková, popisují dosavadní vývoj důchodového systému v ČR, a provádějí komparaci se Slovenskem, Rakouskem, Německem a Polskem. Zajímavý je empirický průzkum včetně testování statistických hypotéz vnímání důchodového systému a potřeby jeho změny a zavádění nových prvků obyvateli Moravskoslezského kraje.

Fenomén antidiskrimanace je námětem posledního příspěvku, jehož autorem je J. Vlachý. Tento pojem je frekventovaný a implementovaný v ekonomických a právních normách s dopadem na rozhodování a chování právnických a fyzických subjektů.  Autor dospívá k tomu, že antidiskriminační normu není dost dobře možné vyjádřit obecnou definicí, na jejímž základě by bylo možné provést pozitivní analýzu.  Pro analýzu a zkoumání antidiskriminace je použit ekonomický model cenové diskriminace a stanovení pojistného u kmenů pojistných smluv.

Zdeněk Zmeškal, Editorial Board, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava